ठसा तुज आठवांचा...!

तनामनावर उमटलेला, कोमल अधरांचा ठसा,
अंगावर शहारा, ओठांवर दरवळ तुज ओठांचा ...
कानी अजूनही घुमतो तुझा प्रत्येक उष्ण उसासा,
क्षण न क्षण हृदयी कोरलेला, ठेवा तुज आठवांचा..........  ठेवा आजही मन्मनी... केवळ तुझ्याच आठवणींचा...!

Comments

Popular posts from this blog

|| मृद्गंध ||